top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Üçka Kırtasiye İthalat İhracat Paz. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Ziyaretçilerimiz

Web sitemizde yer alan bilgiler ya da diğer kanallar aracılığıyla bizlerle iletişime geçen ziyaretçilerimizin Ad Soyad, E-Posta, Telefon ve Mesaj Konusu/Talep şeklindeki kişisel verilerini bizlerle iletişime geçilen konularla ilgili dönüş yapabilmek, görüş ve talepleri değerlendirebilmek ve tekrar iletişime geçebilmek amaçlarıyla KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.   

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileri ise 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarına ilişkin bağlantılar içerebilmektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu bağlantılara erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz. Çerezlere ilişkin bilgilendirme için Çerez Politikamızı [BY1] inceleyebilirsiniz.

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimiz

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizin temsilci/ yetkili/çalışanlarına ait Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem  Bilgisi kategorilerindeki kişisel verilerini iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, teklif, sözleşme hazırlık ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, hizmet ve ürünlere ilişkin olarak gerekli bilgilerin aktarılması, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, yasal uyuşmazlıklar bulunması halinde savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

Kişisel verileriniz şirketimizce KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. İşbu şartlar kapsamı dışında kalan, tarafınıza ticari ileti gönderimi yapılması gibi spesifik hallerde ise açık rızanız hukuki sebebine dayanılacaktır.

 

İş Ortağı/Tedarikçilerimiz

İş ortağı/tedarikçilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal iş ortağı/tedarikçilerimizin temsilci/yetkili/çalışanlarına ait Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Finansal Bilgiler Hukuki İşlem Bilgileri kategorilerindeki kişisel verileri, sözleşme ilişkisinin kurulması ve yerine getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimiz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek, yasal uyuşmazlıklar bulunması halinde savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi  amaçlarıyla, Kanun’un 5/2. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Bizlerle paylaştığınız kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, üreticilerimiz, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile idari merciler ve yasal mercilere ile hizmet aldığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, iletişim kanallarıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar, teklif, sözleşme kurumsal iletişim süreçleri dahilinde iletilen form, belgeler aracılığıyla, kamuya açık kaynaklar üzerinden, aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ilgili kişi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi yer alan ilgili kişi başvuru formunu doldurarak;

  • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak “Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No: 3/1 Küçükçekmece İstanbul”adresine şahsen başvuru ya da noter vasıtasıyla,

  • Sistemimizde kayıtlı E-posta adresinizi kullanarak info@uckaltd.com adresine e-posta  göndererek iletebilirsiniz.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Başvurunuzda ad soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Şirketimiz kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi değerlendirerek bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandıracaktır.

 Çerez Politikası incelemek için tıklayınız.

 İlgili Kişi Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

bottom of page